Szlachetna paczka 2015

dyplom szlachetna paczka 1

Po raz pierwszy, jako Stowarzyszenie, wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Obdarowaliśmy jedną z 21 rodzin z terenu gminy Wasilków. „Nasza” 9-osobowa Rodzina to emigranci z ogarniętego wojną Mariupola na Ukrainie.
Staraliśmy się zaspokoić wszystkie świąteczne potrzeby Rodziny. Obdarowani dostali od nas m.in. dwie szafy ubraniowe, proszki do prania, dzieci według życzeń – rękawice bokserskie, słuchawki, smartfon, rower i USB, do tego dwa pudła ciuchów różnych rozmiarów i trochę słodyczy.

W sobotę około 19 zawieźliśmy paczki bezpośrednio do mieszkania Rodziny. Zostaliśmy niezwykle ciepło przyjęci przez Dzieci i Tatę; Mama i Jej Siostra były na kursach zawodowych. Mamy nadzieję, że zdobyte tam umiejętności pozwolą Im na podjęcie w przyszłości pracy zarobkowej. W podziękowaniu od rodziny otrzymaliśmy serduszka wykonane przez dzieci. Zawisną one na tegorocznych choinkach i będą przypominać o „naszej” Rodzinie.

DSC01998Pan Walerij opowiadał o koszmarze wojny, o ostrzale artyleryjskim, o rocznym chowaniu się w piwnicy, o zniszczeniu przedszkola, do których tego dnia na szczęście nie poszedł Ich najmłodszy Syn, o braku jakichkolwiek perspektyw na normalne życie. Mówił też o trudach podejmowania decyzji dającej szansę na życie, ale również skutkującej pozostawieniem wszystkiego co dotychczas dawało Im poczucie stabilności – mieszkania, pracy, rodziny i znajomych, konieczności zamieszkania wśród obcych ludzi, mówiących innym językiem, często nieprzyjaznych i podejrzliwych.
Droga „naszej” Rodziny do Polski wiodła przez obóz dla uchodźców na Litwie, wielka liczba zalęknionych ludzi różnych ras i narodowości, których łączyło jedno pragnienie – chęć życia. Wszyscy oni uciekali przed wojnami, tymi w Afryce, w Azji czy Europie.

Opowiadanie o wojnie snute przez młodego człowieka przeniosło nas we wspomnieniach do czasów naszego dzieciństwa i młodości, kiedy to o wojnie opowiadali nam Dziadkowie i Rodzice. Była to wojna Wielka, Heroiczna i Zwycięska, ale w jakiś sposób raczej historyczna i odległa. Przez długie lata spokojnego i szczęśliwego życia my, pokolenie osób bez wojny, wychowaliśmy nasze dorosłe już Dzieci- kolejne bezwojenne pokolenie. Osiągnęliśmy naszą małą stabilizację, pracujemy zawodowo, uprawiamy ogrody, spacerujemy po okolicy, spotykamy się z przyjaciółmi. Opowiadanie młodego uchodźcy z Ukrainy uświadomiło nam, że nasza mała stabilizacja to delikatna figurka z cieniutkiej porcelany, nasza duma, ale też przedmiot usilnych starań chroniących ją przed roztrzaskaniem, czasami wobec przewagi sił destrukcyjnych – starań nieskutecznych.
Każda z dotychczasowych wojen była wojną odległą – Indochiny, Afryka, w nieodległej przeszłości – Jugosławia, podzielona, acz nadal przyjmująca nas, turystów. Jeździmy do Chorwacji, Czarnogóry czy Słowenii, patrzymy na podziurawione pociskami domy i odnosimy je po trosze do obrazu kamienic Warszawskiej Pragi, ale również kąpiemy się w ciepłym morzu i zwiedzamy zabytki z czasów rzymskich; niewiele się zmieniło.
Wojna, o której opowiadał Pan Walerij to jakby wojna bliższa i zagrażająca, wojna tocząca się za naszą granicą, wojna przysparzająca obaw o jej ekspansję. Jednocześnie wojna niezrozumiała, bratobójcza na krańcach, ale jednak cywilizowanej Europy.

Na kartce świątecznej dołączonej do prezentów napisaliśmy nasze życzenia, „Wszystkiego najlepszego na Święta, Żebyście znowu uwierzyli w Ludzi i w to, że na Świecie wciąż jest Dobro” (takie malutkie zapożyczenie z Tolkiena).

 

Reklamy

Ochrona obszaru NATURA 2000

Miejsce lokalizacji obiektów do przemysłowego chowu drobiu tzw. kurników – zachodni skraj wsi Sochonie, Otulina Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego, obszar NATURA 2000 – Ostoja Ptasia i Ostoja Siedliskowa, 300 metrów od granicy Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, ok. 200 metrów od puszczańskiej Rzeki Czarna i ok. 25-50 metrów od najbliższych budynków mieszkalnych.

Nasza historia z kurnikami rozpoczęła się od obwieszczenia Burmistrza Wasilkowa sygnowanego BGGN.6220.6.2015, o treści następującej:
„Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r. Poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch kurników do hodowli brojlerów o obsadzie 148 DJP i 158 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą, czterema zbiornikami (zakryte szczelne) na ścieki technologiczne, silosami na paszę dwa na każdy kurnik , instalacją LPG (3 zbiorniki naziemne o pojemności 6,4m3 ) studnią głębinową, realizowanego na działce o nr ewid. 285/1 (285/3 po podziale) położonej przy ulicy Transportowej w Sochoniach, gmina Wasilków. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek inwestora.”

Inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W obwieszczeniu powyższym zaintrygował nas niewinnie wyglądający skrót DJP. Jak zwykle w takich sytuacjach z pomocą przyszedł nam Internet, skąd dowiedzieliśmy się, iż to niewinne DJP w przypadku kurczaków stanowi 0,004 część krowy o masie 500 kg czyli 306 DJP odpowiada liczbie 76 500 kurczaków. Zrobiło to na nas ogromne, jak liczba kurczaków, wrażenie i zmieniło nasze neutralne dotychczas podejście do „przemysłowego chowu drobiu” (nie mylić z gospodarską, przyzagrodową hodowlą kilku czy kilkunastu kurek, które o poranku sielsko-wiejsko budzą ze snu) w podejście negujące.

Nasz pierwszy protest przeciwko budowie obiektów do przemysłowego chowu drobiu, zwanych dalej kurnikami, wystosowaliśmy do Burmistrza Wasilkowa dnia 30.03.2015, jeszcze jako niezrzeszeni mieszkańcy wsi Woroszyły, prosząc Go o wyegzekwowanie od przyszłego inwestora, właściciela jednego z już istniejących trzech kurników, rachunków za utylizację odpadów pohodowlanych za miniony rok 2014. Miało to naszym zdaniem uwiarygodnić dobre intencje inwestora w kwestii dbałości o środowisko, rozwiać też miało nasze wątpliwości, poparte dokumentacją fotograficzną, dotyczące nierzetelności inwestora, objawiającej się m.in. posadowieniem ogromnej pryzmy obornika bezpośrednio na niczym niezabezpieczonym gruncie, co naszym zdaniem powoduje przesiąkanie, głównie związków azotowych do wód gruntowych. Do chwili obecnej rachunków takich inwestor nie przedstawił. W proteście powyższym wnosiliśmy również o podłączenie się inwestora do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Protest przekazaliśmy na ręce Wiceburmistrza Wasilkowa, spotkaliśmy się też z Nim osobiście, wymieniliśmy kurtuazyjne opinie na temat uciążliwości ferm drobiu i usłyszeliśmy, że Burmistrz praktycznie ubezwłasnowolniony jest opiniami instytucji chroniących środowisko 
„z urzędu”, jak RDOŚ, WIOŚ i Sanepid, co w dalszych naszych dociekaniach i protestach, w progresji czasu i poznawania sposobu procedowania powyższych decyzji, okazało się nieprawdą.

Po spotkaniu w Urzędzie Miasta, wyposażeni w „wiedzę” na temat procedur administracyjnych rozpoczęliśmy pielgrzymowanie po instytucjach mających w swoim statucie zadanie dbania o środowisko. Byliśmy w RDOŚ Białystok, WIOŚ Białystok i odwiedziliśmy Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną również w Białymstoku. Znowu dużo kurtuazji i ubolewania na temat powszechnie wiadomej uciążliwości ferm drobiu i wszędzie informacje o tylko opiniotwórczym charakterze dokumentów oceniających wpływ chowu drobiu na środowisko.
W międzyczasie opublikowany został „Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy i eksploatacji dwóch kurników do hodowli brojlerów kurzych o łącznej obsadzie 306 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowanych na działce nr 285/3 obręb wsi Sochonie gm. Wasilków, powiat białostocki, należącej do inwestora zamieszkałego we wsi Sochonie , autorstwa pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku, Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji; Referatu Ochrony Środowiska.
Raport, zgodnie z obowiązującą procedurą prawną, sporządzony zostaje na zlecenie inwestora, jego publikacja była zatem przez inwestora finansowana.

Na marginesie, w czasie prowadzonej przez nas batalii w ramach protestu przeciwko budowie gigantycznych kurników w prawnie chronionych obszarach przyrodniczo cennych, przeczytaliśmy kilkanaście „Raportów o oddziaływaniu na środowisko”. Pomijając ich różną wartość merytoryczną, gramatyczną czy stylistyczną, niezależnie do wielkości ferm drobiu, każdy z tych Raportów podsumowany był wnioskiem o braku negatywnego wpływu na środowisko planowanej inwestycji, czemu trudno się dziwić zważywszy, iż każdy Raport opracowywany był na zlecenie inwestora i przez niego finansowany.

Dnia 25.05.2015 z naszej inicjatywy popartej staraniami Stowarzyszenia Bajeczne Sochonie zorganizowane zostało w Szkole Podstawowej w Sochoniach spotkanie Władz Gminy i Miasta Wasilków z mieszkańcami wsi Sochonie i Woroszyły. Na spotkaniu przedstawiliśmy prezentację w formacie PowerPoint dotyczącą naszej wizji zagospodarowania przestrzennego zamieszkiwanych przez nas, podlegających ochronie prawnej obszarów przyrodniczo cennych, jak Otulina Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, NATURA 2000 – Ostoja Ptasia i Ostoja Siedliskowa. Przedstawiliśmy przepisy regulujące zagospodarowanie przestrzenne na terenach ochrony przyrody, apelowaliśmy do Władz o dotrzymanie powyższych standardów, zachowanie integralności przyrodniczej wymienionych wyżej terenów i nielokowanie obiektów o potencjalnie negatywnym wpływie na środowisko w odpowiedzi na doraźne potrzeby inwestorów.
Dnia 9.06.2015 zarejestrowaliśmy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Stowarzyszenie DOLINA CZARNEJ.

Już jako Stowarzyszenie DOLINA CZARNEJ złożyliśmy na ręce Burmistrza Wasilkowa naszą analizę „Raportu o oddziaływaniu ma środowisko……..”. Wobec rażących błędów merytorycznych dokumentu wnioskowaliśmy o odrzucenie Raportu w całości i niedopuszczenie do dalszych etapów procedur administracyjnych związanych z wydaniem pozwolenia na budowę powyższej inwestycji – kurników o łącznej obsadzie 306 DJP.
W międzyczasie w trakcie bezpośrednich rozmów z przedstawicielami instytucji mających w swoim statucie urzędową niejako ochronę przyrody, dowiedzieliśmy się, iż wydawane przez nie opinie nie są w stanie podważyć merytorycznych treści Raportu, jak np. stopień zanieczyszczenia powietrza, wielkość poboru wody czy objętość ścieków, co wynika głównie z braku odpowiednich narzędzi informatycznych.
W odpowiedzi na nasz protest RDOŚ i Sanepid zwróciły się do autorów Raportu o poprawę błędów. Przeanalizowaliśmy poprawiony Raport ponownie, i ponownie w piśmie datowanym na 30.06.2015 wnieśliśmy do niego kolejne zastrzeżenia.
W odpowiedzi na nasze uwagi RDOŚ i Sanepid ponownie poleciły autorom Raportu jego korektę, a my po kolejnej analizie wnieśliśmy swoje uwagi w piśmie z dnia 07.09.2015, adresowanym do Burmistrza Wasilkowa. Postulowaliśmy, iż:
1. udzielenie pozwolenia na „budowę i eksploatację dwóch kurników do hodowli brojlerów kurzych o łącznej obsadzie 306 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowanych na działce nr 285/3 obręb wsi Sochonie gm. Wasilków, powiat białostocki, należącej do inwestora zamieszkałego we wsi Sochonie” jest sprzeczne z zadaniami wynikającymi z ochrony przyrody w Otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, na którym obowiązują:
 ograniczanie negatywnego oddziaływania na wartości Parku, wynikającego z intensyfikacji użytkowania i zagospodarowania przedmiotowego obszaru,
 wprowadzenie zasad zmniejszania intensywności zagospodarowania w miarę zbliżania się do granic Parku,
 utrzymanie wartościowych gruntów rolnych, jako rolniczej przestrzeni produkcyjnej o preferencjach ekologicznego rozwoju rolnictwa i ogrodnictwa, zachowanie istniejących terenów leśnych.
Sama zatem lokalizacja tego typu obiektów w strefie ochronnej Parku, jakim jest jego Otulina, jest nieporozumieniem i łamie podstawowe zasady zagospodarowanie tego typu terenów!
2. Udzielenie pozwolenia na „budowę i eksploatację dwóch kurników do hodowli brojlerów kurzych o łącznej obsadzie 306 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowanych na działce nr 285/3 obręb wsi Sochonie gm. Wasilków, powiat białostocki, należącej do inwestora zamieszkałego we wsi Sochonie” jest sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju, przez co narusza m.in. art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.
Termin ostatecznej decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę w.w kurników został ustalony na 20.11.2015.

Dnia 06.11.201, w nawiązaniu do OBWIESZCZENIA BURMISTRZA WASILKOWA z dnia 19.03.2015 sygnowanego BGGN.6220.6.2015 zawiadamiającego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch kurników do hodowli brojlerów o obsadzie 148 DJP i 158 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą, czterema zbiornikami (zakryte szczelne) na ścieki technologiczne, silosami na paszę dwa na każdy kurnik, instalacją LPG (3 zbiorniki naziemne o pojemności 6,4m3 ) studnią głębinową, realizowanego na działce o nr ewid. 285/1 (285/3 po podziale) położonej przy ulicy Transportowej w Sochoniach, gmina Wasilków oraz kolejnych pism informujemy, wystosowaliśmy do Burmistrza Wasilkowa kolejne pismo, w którym informujemy, iż podtrzymujemy nasz protest przeciwko udzieleniu pozwolenia na budowę powyższej inwestycji.

Protest opatrzony jest podpisami 40 mieszkańców wsi Woroszyły i Sochonie, osób które rozumieją i podzielają naszą opinię w kwestii ochrona środowiska naturalnego, zachowania jego elementów w możliwie pierwotnym charakterze, temu i przyszłym pokoleniom.

Protest:

Protest kurniki Sochonie 16.11.2015